Cestovní pojištění

Nezapomeňte na cestovní pojištění. Asistenční služba Vám pomůže překonat finanční a jazykové bariéry při lékařském ošetření, nebo jiné pojistné události. Cestovní pojištění můžete uzavřít u pojišťovny, dle vašeho výběru nebo prostřednictvím naši cestovní kanceláře.

Nabízíme tři druhy cestovního pojištění od České podnikatelské pojišťovny a.s., EKM dříve Komplet MINI bez storna (23,-Kč na osobu a den), EKM15 (storno plus) dříve Komplet MINI se stornem (45,-Kč na osobu a den), EKM 1C (COVID plus) 47,-Kč na osobu a den + 450,-Kč. . Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24 hod. dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění, nebo okamžikem návratu na území ČR, podle toho, co nastane dříve.
V případě posunu návratu z důvodů nezávislých na pojištěném, se doba pojištění automaticky prodlužuje bez doplacení pojistného, maximálně však o 72 hodin.

 Kompletní pojistné podmínky najdete v menu: soubory ke stažení.

Příloha A – Smluvního ujednání – Sazebník

 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ V KČ

KÓD VARIANTY

EKM

EKM15

EKM1C

Léčebné výlohy
Celkový limit pojistného plnění:

2 500 000

2 500 000

2 500 000

– Sublimit pojistného plnění – náklady na doprovázející osobu: 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den 10 000 celkem / 2 000 den
– Sublimit pojistného plnění – onemocnění Covid-19: nepojištěno nepojištěno 250 000**
– Sublimit pojistného plnění – ošetření zubů:

7 000

7 000

7 000

Odpovědnost
Celkový limit pojistného plnění:

2 500 000

2 500 000

2 500 000

– Sublimit plnění – věc nemovitá sloužící k přechodnému pobytu:

2 500 000

2 500 000

2 500 000

– Sublimit plnění – věc zapůjčená:

250 000

250 000

250 000

Limit – náklady na právní zastoupení a obhajobu pojištěného:

5 000

5 000

5 000

Úraz
Smrt následkem úrazu – dítě:

100 000

100 000

100 000

Smrt následkem úrazu – dospělý:

100 000

100 000

100 000

Trvalé následky úrazu:

200 000

200 000

200 000

Zavazadla
Celkový limit pojistného plnění:

15 000

15 000

15 000

Storno plus
Celkový limit plnění (do výše 80 % stornopoplatků):

nepojištěno

15 000

15 000

Covid plus**
– Sublimit pojistného plnění – ubytování a strava nepojištěno nepojištěno 15 000
– Sublimit pojistného plnění – náhradní doprava

nepojištěno

nepojištěno

15 000

ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služba

bez omezení

bez omezení

bez omezení

ÚZEMNÍ ROZSAH
Oblast:

E*

E*

E*

DRUH CESTY
Cesta:

Turistická

Turistická

Turistická

TYP CESTY
Cesta:

Krátkodobá

Krátkodobá

Krátkodobá

Pojistné osoba/den v Kč

23

45

47

Pojistné osoba/pobyt v Kč (Covid plus)

nepojištěno

nepojištěno

450

Pojistné celkem = (pojistné osoba/den * počet dní) + pojistné Covid plus

*oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr

** pojištění je platné i pro země se zvýšeným bezpečnostním rizikem, vyjma zemí s extrémním rizikem nákazy (černá barva), a to do výše sublimitu pojistného plnění