Cestovní pojištění

Nezapomeňte na cestovní pojištění. Asistenční služba Vám pomůže překonat finanční a jazykové bariéry při lékařském ošetření, nebo jiné pojistné události. Cestovní pojištění můžete uzavřít u pojišťovny, dle vašeho výběru nebo prostřednictvím naši cestovní kanceláře.

Nabízíme dva druhy cestovního pojištění od České podnikatelské pojišťovny a.s., Komplet MINI bez storna (23,-Kč na osobu a den) a Komplet MINI se stornem (45,-Kč na osobu a den). Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24 hod. dne, který je v pojistné smlouvě uveden jako konec pojištění, nebo okamžikem návratu na území ČR, podle toho, co nastane dříve.
V případě posunu návratu z důvodů nezávislých na pojištěném, se doba pojištění automaticky prodlužuje bez doplacení pojistného, maximálně však o 72 hodin.

Komplet MINI bez storna obsahuje:

 • pojištění léčebných výloh: do 2 500 000,-Kč (DPPLV/U1/16)
 • repatriaci a převoz: do 2 500 000,-Kč  (DPPLV/U1/16)
 • převoz tělesných ostatků: do 2 500 000,-Kč  (DPPLV/U1/16)
 • záchrana pojištěného v tísni: do 2 500 000,-Kč (DPPLV/U1/16)
 • zachraňovací náklady: do 250 000,-Kč (DPPLV/U1/16)
 • náklady doprovázející osoby: 2 000,-Kč/den, maximálně 10 000,-Kč  (DPPLV/U1/16)
 • ošetření zubů: do 7 000,-Kč (DPPLV/U1/16)
 • újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení: do 1 500 000,-Kč  (DPPOC/U1/16)
 • újma na majetku: do 300 000,-Kč (DPPOC/U1/16)
 • smrt následkem úrazu: 100 000,-Kč (DPPURC/U1/16)
 • trvalé následky úrazu: do 200 000,-Kč  (DPPURC/U1/16)
 • pojištění zavazadel: 10 000,-Kč na věc, maximálně 15 000,-Kč  (DPPZAV/U1/16)
 • pojištění odcizení cenností a cenin (loupeží): do 1 500,-Kč  (DPPZAV/U1/16)

Komplet MINI se stornem obsahuje stejné položky + Storno:

DPPSTR/U1/16) vrácená částka činí 80% poplatků max. 15 000 tis. Kč na pojištěnou osobu. Za pojistnou událost se v pojištění storna považují následující události: akutní onemocnění nebo smrt pojištěného nebo rodinného příslušníka a dále osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti – zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu – stávka a nepokoje v cílové oblasti zájezdu, karanténa, epidemie nebo živelní události na trase cesty.

U každého bodu je v závorce uvedená zkratka doplňkových pojistných podmínek. Kompletní pojistné podmínky najdete v menu: soubory ke stažení.